JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 75/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Ch. N. M. T. C., zastoupeného advokátem, proti povinnému S., a. s., zastoupenému advokátkou, pro 115.964,- USD s příslušenstvím, o zastavení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. E-Nc 11622/2002, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2005, č.j. 19 Co 197/2005-231, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 6. 10. 2004, č.j. E-Nc 11622/2002-209, jímž Obvodní soud pro Prahu 3 zamítl jeho návrh na zastavení exekuce (nařízené usnesením ze dne 22. 4. 2002, č.j. E-Nc 11622/2002-54 ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2002, č.j. 19 Co 266/2002-110).

Podáním ze dne 12. 1. 2006 vzal povinný dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 24. February 2006