JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 743/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného statutárního města O., městský obvod O., zastoupeného advokátkou, proti povinné I. B., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 93 E 111/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.5.2003, č.j. 9 Co 647/2003-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí vyklizením označeného bytu povinné.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním. Jelikož nebyla zastoupena, soud prvního stupně ji usnesením, doručeným dne 5.7.2004 (§ 46 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále jen „o.s.ř.“/), a poté opětovně dne 25. 2. 2005, vyzval, aby předložila plnou moc zvoleného zástupce (advokáta) a jím sepsané dovolání, a poučil ji, že nestane-li se tak ve lhůtě dvou měsíců, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka na toto usnesení neodpověděla.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.).

Po zahájení dovolacího řízení soud prvního stupně usnesením ze dne 20.12.2005, č.j. 93 E 111/2002-41, rozhodl o právním nástupnictví (§ 107a o.s.ř.) na straně oprávněného v řízení o vyklizení označeného bytu povinné, tak, že na místo oprávněného vstupuje společnost N. s.r.o., Vzhledem k tomu, že dle ustanovení § 243c odst. 1 o.s.ř. ustanovení § 107a o.s.ř. pro řízení u dovolacího soudu neplatí, pokračuje Nejvyšší soud v dovolacím řízení i nadále na místě oprávněného se statutárním městem O., městským obvodem O.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm.a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelka - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněnému, který by měl nárok na jejich náhradu, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. července 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 27. July 2006