JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 722/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné Č. L., a.s., proti povinným 1/ M. D. a 2/ Ing. V. B., správci konkursní podstaty úpadce H. o. s.r.o., za účasti vydražitele E. S., o udělení příklepu soudního exekutora JUDr. I. D., ze dne 21. října 2004, č. j. Ex 558/03-11, pro 84.420,49 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 10 Nc 3541/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. června 2005, č. j. 26 Co 202/2005-156, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud dovoláním napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení exekutora, kterým udělil vydražiteli příklep k vydraženým nemovitostem.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná 1/ včasné dovolání. Protože nebyla kvalifikovaně zastoupena, soud prvního stupně jí usnesením ze dne 8. listopadu 2005, č. j. 10 Nc 3541/2003-172 vyzval, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu.

Výzvě, která jí byla doručena dne 21. listopadu 2005, povinná 1/ do dnešního dne nevyhověla.

Z ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. plyne, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Tato zásada pak ve smyslu odstavce 2 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření a nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelka – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Ostatním účastníkům, jež by měli na jejich náhradu právo, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. května 2006

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 02. May 2006