JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 72/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného J. Z., zastoupeného advokátem, proti povinnému D. Š., zastoupenému advokátkou, pro 32.988,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 7 Nc 3366/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 12. 2004, č.j. 5 Co 2849/2004-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Povinný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů dovolacího řízení 1181,- Kč k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které vzal podáním ze dne 20. 12. 2005 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

Oprávněnému vzniklo podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Ty spočívají v částce 1181,- Kč, představující odměnu za zastupování advokátem (§ 1 odst. 1, § 2 odst. l , § 3 odst. l bod 5, § 10 odst. 3, § 12 odst. l bod l, § 14 odst. l, § 15 odst. l a § 18 odst. l vyhlášky č. 484/200 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, a v částce 75 Kč paušální náhrady podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. května 2006

JUDr. Vladimír M i k u š e k ,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 23. May 2006