JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 713/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné O., a.s., člen koncernu K. I., a.s., proti povinnému F. F., vyklizením nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 47 E 515/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.7.2005, č.j. 9 Co 1150/2005-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí vyklizením označených nemovitostí.

Povinný následně ve svém podání ze dne 2.9.2005, označeném „č.jednací: 9 Co 1150/2005-12 Nesouhlasím s vystěhováním“, uvedl, že nesouhlasí „s rozhodnutím Okresního soudu v Karviné a Krajského soudu v Ostravě“. Soud prvního stupně jej usnesením, doručeným dne 19.9.2005, vyzval, aby upřesnil, jaký procesní úkon měl v úmyslu učinit; pro případ, že svým podáním mínil podat dovolání, jej vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta nebo notáře a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, zároveň jej poučil, že nestane-li se tak do 15 dnů, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel na tuto výzvu neodpověděl.

Nejvyšší soud podání povinného s ohledem na jeho obsah (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále jen „o.s.ř.“/) posuzuje jako dovolání.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněné, jež by měla nárok na jejich náhradu, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. srpna 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 31. August 2006