JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 702/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného JUDr. J. V., advokáta, správce konkurzní podstaty H. z. z. p., proti povinné Ing. V. P., pro 2.000,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 26 E 1262/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22.9.2005, č.j. 11 Co 677/2005-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora uvedeným usnesením potvrdil odvolací soud usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním. Jelikož nebyla zastoupena advokátem, soud prvního stupně ji usnesením, doručeným dne 1.2.2006, vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a poučil ji, že nestane-li se tak do 15 dnů, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka na tuto výzvu neodpověděla.

Z ustanovení § 241 odst. 1 a 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelka - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněnému, jež by měl nárok na jejich náhradu, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. června 2006

JUDr. Pavel K r b e k, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 28. June 2006