JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 686/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Č. o. b., a. s., proti povinné J. Č., pro 9.170,85,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 29 Nc 2253/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 6. 2005, č.j. 9 Co 961/2005-25, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 4. 1. 2005, č.j. 29 Nc 2253/2004-3, jímž okresní soud nařídil podle platebního rozkazu Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 28. 12. 2000, č.j. 2 Ro 1798/2000-14, k uspokojení pohledávky 9.170,85,- Kč s příslušenstvím a pro náklady exekuce na majetek povinné exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, /dále též jen „o.s.ř.“/).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 13. 10. 2005, č.j. 29 Nc 2253/2004-33, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si do patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolila pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která jí byla doručena 23. 11. 2005, dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 30. August 2006