JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 668/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného R. K., zastoupeného soudním exekutorem, proti povinnému Z. d. Ú., pro 6.500.000,- Kč s příslušenstvím, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech, vedené u Okresního soudu Plzeň – jih pod sp. zn. 8 E 47/2004, o dovolání D. L., zastoupené advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 11. 2005, č.j. 13 Co 557/2005-34, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Ing. D. L., správkyně konkursní podstaty úpadce Zemědělského družstva Ú., podala proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které vzala podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 9. 6. 2006 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému ani povinnému, jež by měli na náhradu právo, však náklady tohoto řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. června 2006

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. June 2006