JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 662/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné I. spol. s r.o., zastoupené advokátem, proti povinné A. Š. – a. spol. s r.o., zastoupené advokátem, pro částku 792.679,- Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu Plzeň – město pod sp. zn. 71 E 1360/2002, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 25. 3. 2005, č. j. 10 Co 242/2005-128, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Povinná je povinna zaplatit oprávněné na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 5.500,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze podáním z 23. 10. 2006, doručeným Nejvyššímu soudu 24. 10. 2006, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněná tedy má podle ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení. Ty spočívají v částce 5.425,- Kč představující sazbu odměny za zastupování advokátem (§ 1 odst. 1, § 2, § 3 odst. 1 bod 6., § 12 odst. 1 písm. a/ bod 1., § 14, § 15, a § 16 odst. 2 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „vyhláška“/), sníženou o 50 % podle § 18 odst. 1 vyhlášky, a v částce 75,- Kč paušální náhrady ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. listopadu 2006

JUDr. Vladimír Mikušek

předseda senátu

Vydáno: 15. November 2006