JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 636/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné E. P., spol. s r.o., proti povinnému O. Z., pro 6.027,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 47 Nc 1222/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.10.2005, č.j. 9 Co 1622/2005-17, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Shora uvedeným usnesením potvrdil odvolací soud usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil exekuci k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 6.027,- Kč a jejím provedením pověřil JUDr. J. P., soudního exekutora.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Jelikož nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením, doručeným dne 18.1.2006, vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a poučil jej, že nestane-li se tak do 15 dnů, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel na tuto výzvu neodpověděl.

Z ustanovení § 241 odst. 1 a 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. června 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 28. June 2006