JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 597/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Městské části P. proti povinnému T. K., zastoupenému advokátem, pro 9.020,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. E 2933/2000, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. října 2003, č.j. 54 Co 409/2003-25, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným rozhodnutím městský soud potvrdil usnesení ze dne 22. 4. 2003, č.j. E 2933/2000-19, kterým obvodní soud zamítl návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí a rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud uzavřel, že případná vada nalézacího řízení spočívající v absenci podpisu žaloby, bylo-li řízení pravomocně skončeno, je ve vykonávacím řízení bezcenná. Důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nemůže být ani namítaná okolnost, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebyl řádně podepsán, jestliže náležitosti návrhu byly zkoumány již při nařízení výkonu rozhodnutí.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jehož důvodnost spatřoval v nesprávném právním posouzení věci. Namítá, že i ve vykonávacím řízení je třeba zkoumat, zda návrhy na zahájení nalézacího řízení či řízení o výkon rozhodnutí jsou účastníky podepsány a zda tak poskytují dostatečný a zákonem předpokládaný podklad pro rozhodnutí. Navrhl, aby dovolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 236 odst. l zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o.s.ř“), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Je-li napadeným rozhodnutím – jako v projednávaném případě – usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení, kterým soud prvního stupně zamítl návrh na zastavení výkonu rozhodnutí, je dovolání ve smyslu § 238a odst. 1 písm. d/ o.s.ř. přípustné za podmínek vymezených v § 237 odst. 1 písm. b/ nebo c/ o.s.ř. (srov. § 238a odst. 2 o.s.ř.). Protože použití ustanovení § 237 odst. 1 písm. b/ o.s.ř. je vyloučeno (usnesení soudu prvního stupně nepředcházelo dřívější – odvolacím soudem zrušené – rozhodnutí téhož soudu), je možné přípustnost posuzovat jen v intencích ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř., jež ji spojuje se závěrem dovolacího soudu, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. O takový případ jde zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem (§ 237 odst. 3 o.s.ř.)

Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu ustanovení § 237 odst. l písm. c/ o.s.ř. spjata se závěrem o zásadním významu rozhodnutí po stránce právní, vyplývá, že dovolací přezkum se otevírá toliko pro posouzení otázek právních, navíc takových, které vykazují zásadní význam; dovolání je tudíž odůvodnitelné pouze ustanovením § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř., tj. námitkou nesprávného právního posouzení věci, kterou dovolatel užil. Při přezkumu napadeného rozhodnutí - a tedy i v rámci posouzení zásadního významu právní otázek, jejichž řešení odvolacím soudem dovolatel zpochybnil – je dovolací soud uplatněným důvodem včetně jeho obsahového vymezení vázán (§ 242 odst. 3, věta první, o.s.ř.).

První otázka, kterou dovolatel nabídl přezkumu (zda je v řízení o zastavení výkonu rozhodnutí významná námitka, že v nalézacím řízení nebyla žaloba podepsána žalobcem), shora uvedené znaky nesplňuje. Nejvyšší soud již v mnoha rozhodnutích vysvětlil, že případné vady nalézacího řízení se do řízení o výkon rozhodnutí nepřenášejí.V projednávaném případě to znamená, že dovolatelem vytýkané pochybení před vydáním podkladového rozsudku nepředstavuje takovou skutečnost, jež by mohla vést k zastavení výkonu rozhodnutí. Další dovolatelova námitka je zcela neopodstatněná, neboť návrh na nařízení výkonu rozhodnutí je podepsán zástupcem oprávněné

Není-li dovolání přípustné podle žádného v úvahu připadajícího ustanovení občanského soudního řádu, Nejvyšší soud je odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. l a § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněné náklady v tomto stadiu řízení /podle obsahu spisu/ nevznikly a povinný na jejich náhradu nemá právo).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. září 2004

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Vydáno: 30. September 2004