JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 554/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení v N., proti povinnému J. Č., za účasti manželky povinného E. Č., pro 187.016,- Kč, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 1 E 126/2004, o dovoláních povinného a jeho manželky proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 6. 2004, č.j. 20 Co 256/2004-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení ze dne 1. 3. 2004, č.j. 1 E 126/2004-15, jímž Okresní soud v Nymburce nařídil dle vykonatelných rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení v N. ze dne 4. 10. 1994, č.j. 99272052/94-Form., a ze dne 18. 12. 1996, č.j. MO 2752086941-34/96, dle výkazů nedoplatků vydaných Okresní správou sociálního zabezpečení v N. dne 13. 12. 1994, č. 231/1265/94, a dne 25. 11. 2001, č. 2858/01, a dle platebního výměru Okresní správy sociálního zabezpečení v N. ze dne 19. 12. 2001, č. 919/01-11, výkon rozhodnutí prodejem označených nemovitostí povinného k vymožení pohledávek oprávněné v celkové výši 187.016,-Kč.

Povinný a jeho manželka (nezastoupeni advokátem) ve svém podání, označeném jako „dovolání o zastavení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti v D. č.p. 20“, navrhli Nejvyššímu soudu, aby „zastavil rozhodnutí nymburského soudu o prodeji nemovitostí v D. č.p. 20“. Jelikož dovolatelé (fyzické osoby), nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sami měli právnické vzdělání, byli vyzváni usnesením okresního soudu ze dne 22. 9. 2004, č.j. 1 E 126/2004-28, doručeným dne 6. 10. 2004, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení zvolili advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání; současně byli poučeni o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Na výzvu soudu dovolatelé podáním ze dne 14. 10. 2004 požádali o ustanovení právního zástupce. O této žádosti bylo rozhodnuto usnesením Okresního soudu v Nymburce ze dne 2. 12. 2004, č.j. 1 E 126/2004-31, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2005, č.j. 20 Co 108/2005-36, tak, že se žádost zamítá. Následně soud prvního stupně povinného a jeho manželku opětovně usnesením ze dne 11. 5. 2005, č.j. 1 E 126/2004-39, doručeným dne 19. 5. 2005, vyzval, aby si ve lhůtě dvou měsíců od doručení zvolili advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelé si do dnešního dne zástupce nezvolili.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno – s výjimkou rozhodnutí o zastavení řízení pro neodstranění nedostatku podmínky řízení – vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1, věty první, o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření v zákonné lhůtě splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení vychází z toho, že povinný a jeho manželka procesně zavinili zastavení dovolacího řízení, avšak oprávněné prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly (§ 146 odst. 2, věta první, § 151 odst. 1, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2006

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 18. October 2006