JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 5410/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného L. G., proti povinnému P. M., pro 77.994,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Nc 8363/2004, o dovolání JUDr. O. S., soudního exekutora se sídlem v Hradci Králové, Průmyslová 1200/4a (dále jen „exekutor“), proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 3. 2008, č. j. 21 Co 169/2008-30, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Exekutor napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, jímž krajský soud změnil usnesení ze dne 18. 2. 2008, č. j. Nc 8363/2004-25, kterým okresní soud uložil exekutorovi pořádkovou pokutu ve výši 50.000,- Kč, pouze tak, že pokutu uložil ve výši 15.000,- Kč.

Dovolání není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř. Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o uložení pořádkové pokuty (§ 53 odst. 1 o.s.ř., § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 120/2001 Sb.“) v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť usnesení o uložení pořádkové pokuty není rozhodnutím ve věci samé (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1622/2003).

Nejvyšší soud proto dovolání exekutora podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 29. April 2009