JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 5293/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného P. S., zastoupeného advokátkou, proti povinné Z. K., zastoupené advokátem, vyklizením, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 96 Nc 3888/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně z 20.5.2008, č.j. 20 Co 780/2007-72, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které pak podáním z 23.4.2009, doručeným Nejvyššímu soudu 24.4.2009, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) zastavil.

O případných nákladech exekuce a náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2009

JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 29. June 2009