JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 5229/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného M. M., zastoupeného advokátem, proti povinným 1) S. H., 2) J. H., pro 6.600,- Kč s příslušenstvím, přikázáním pohledávky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 25 E 162/2001, o dovolání povinných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 6. 2002, č.j. 58 Co 202/2002-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Povinní jsou povinni zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů dovolacího řízení společně a nerozdílně částku 825,- Kč k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Povinní napadli dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 13. 6. 2001, č.j. 25 E 162/2001-5, jímž obvodní soud nařídil podle svého rozsudku ze dne 14. 1. 1998, č.j. 17 C 97/04-79, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 6. 1998, č.j. 16 Co 160/98-91, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 1999, č.j. 25 Cdo 302/99-118, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 6.600,- Kč s 3 % úroky z částky 17,50 Kč od 10. 5. 1994 do zaplacení, s 3 % úroky z částky 6.582,50 Kč od 11. 6. 1994 do zaplacení, s 3 % úroky z částky 4.800,- Kč od 19. 1. 1994 do zaplacení, s 15 % úroky z částky 6.600,- Kč od 15. 7. 1994 do zaplacení a pro náklady předcházejících řízení 4.134,- Kč a náklady výkonu rozhodnutí 1.450,- Kč výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z označeného účtu u Č. o. b. a.s.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zák. č. 59/2005 Sb., dále jen „o.s.ř.“).

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), součástí povinného zastoupení je též to, že dovolání musí být tímto zástupce sepsáno (§ 241 o.s.ř.). Zvolí-li si dovolatel zástupcem advokáta až poté, co sám podal dovolání, je třeba ke splnění požadavku povinného zastoupení, aby advokát již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním, popřípadě sdělil soudu, že se s podáním zastoupeného účastníka ztotožňuje; nestane-li se tak, nebylo požadavku povinného zastoupení vyhověno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 6/2000 pod č. 64).

Při podání dovolání nebyli povinní zákonem stanoveným způsobem zastoupeni a z obsahu spisu nevyplývá, že by měli právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 2. 12. 2002, č.j. 25 E 162/2001-33, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení zvolili zmocněncem advokáta. Ddovolatelé nato předložili plnou moc udělenou advokátovi JUDr. J. S. k podání dovolání a zastupování v dovolacím řízení.

Jelikož zvolený advokát dovolateli sepsané dovolání nedoplnil, nenahradil a ani nesdělil, že se s ním ztotožňuje, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 27. 4. 2005, č.j. 25 E 162/2001-45, vyzval, aby tak učinil ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení; současně jej poučil, že jinak bude dovolání odmítnuto (správně dovolací řízení zastaveno). Na výzvu, která mu byla doručena dne 16. 5. 2005, JUDr. J. S. nereagoval. Podáním ze dne 7. 11. 2008 sdělil, že povinné nezastupuje.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Povinní, kteří z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, jsou povinni zaplatit náklady, které oprávněný vynaložil v dovolacím řízení; náklady představují odměnu za zastupování advokátem ve výši 750,- Kč (§ 1 odst. 1, § 2 odst. 1, § 10 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a/ bod 1., § 14 odst. 1, § 15, § 18 odst. 1, věta první, vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2006) a paušální částku náhrady hotových výdajů za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 75,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2006). Nařízení výkonu rozhodnutí se vztahuje i na tyto náklady (§ 270 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 29. April 2009