JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 5077/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému M. S., za účasti Z. S., pro 204 589,- Kč, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 15 E 541/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 7. 2007, č. j. 19 Co 430/2007-26, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 26. 3. 2007, č. j. 15 E 541/2007-9, jímž okresní soud podle vykonatelných platebních výměrů oprávněné ze dne 18. 11. 1994, a ze dne 11. 6. 2001, nařídil k zajištění pohledávky oprávněné v částce 204 589,- Kč výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na blíže označených nemovitostech ve společném jmění manželů povinného a Z. S., a to ke dni 16. 3. 2007.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán. Proto jej soud usnesením ze dne 17. 9. 2008, doručeným mu dne 22. 9. 2008, vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání.

Podle ustanovení § 43 odst. 2, věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), které platí i pro řízení u dovolacího soudu (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) v dovolání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty, tj. do dvou měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno napadené rozhodnutí odvolacího soudu. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).

Z uvedeného vyplývá, že neobsahuje-li dovolání údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jde o vadu podání, kterou může odvolatel odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Marným uplynutím propadné (prekluzivní) lhůty se původně odstranitelné vady dovolání stávají vadami neodstranitelnými; dovolací soud proto k opožděnému doplnění dovolání nemůže přihlížet z úřední povinnosti. Případná výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno, se po uplynutí lhůty stává bezpředmětnou. Protože pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o. s. ř. odmítnout (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod č. 21).

Jelikož v projednávané věci dovolání ze dne 30. 10. 2007 (sepsané pouze dovolatelem) neobsahuje dovolací důvody, pro něž se rozhodnutí odvolacího soudu napadá a ani ze skutečností uvedených v dovolání nelze usoudit, zda je nějaký dovolací důvod dán, a protože zvolený advokát přes výzvu soudu ve stanovené lhůtě (tedy do 22. 10. 2008) dříve učiněné podání dovolatele nedoplnil a vady dovolání neodstranil (učinil tak až podáním ze dne 30. 10. 2008), marným uplynutím lhůty uvedené v § 241b odst. 3 o. s. ř. se tak vady staly neodstranitelnými. Nejvyšší soud proto vadné dovolání s ohledem na výše uvedené skutečnosti podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

Dovolání bylo odmítnuto, oprávněné, jež by jinak měla na jejich náhradu právo, náklady dovolacího řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř., že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. května 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 28. May 2009