JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 5009/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. B., proti povinnému J. R., pro částku 1,000.000,- Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. E 709/98, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 31. 5. 2007, č. j. 20 Co 273/2007-67, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozhodnutím krajský soud změnil usnesení ze 4. 2. 1999, č.j. E 709/98-22, kterým okresní soud nařídil výkon notářského zápisu z 22. 2. 1996, č.j. Nz 50/96, N 61/96, sepsaného notářem v B., tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí k zaplacení 13% úroku z prodlení z částky 1,000.000,- Kč od 1. 3. 1997 do zaplacení zamítl, a jinak usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Pravomocné usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 o.s.ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (jak výslovně uvedl v poučení soud odvolací). Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout, lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o.s.ř.). Pouze v případě nesprávného, neúplného nebo chybějícího poučení je možno podat dovolání do čtyř měsíců od doručení (§ 240 odst. 3 o.s.ř.).

Jak se podává z obsahu spisu, bylo napadené usnesení obsahující správné poučení povinnému doručeno 30. 7. 2007. Z uvedeného pak vyplývá, že posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání bylo pondělí 1. 10. 2007 (ustanovení § 57 odst. 2 o.s.ř.). Bylo-li dovolání podáno na poštu (viz razítko na obálce na č. l. 72) až 5.10. téhož roku, stalo se tak po marném uplynutí zákonné lhůty.

Vycházeje z uvedených závěrů, Nejvyšší soud dovolání – aniž se zabýval nedostatkem obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) – podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněnému náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2009

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 29. June 2009