JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 5001/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněných a) JUDr. J. H., a b) Ing. M. H., proti povinným 1) V. K., 2) P. K., 3) E. J., a 4) R. V., pro 35 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 20 Nc 5379/2007, o dovolání povinných č. 1) a 3) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 7. 2008, č. j. 22 Co 393/2008-25, takto:

I. Řízení o dovolání povinné č. 1) se zastavuje.

II. Dovolání povinné č. 3) se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozhodnutím krajský soud odmítl odvolání proti usnesení ze dne 15. 8. 2007, č. j. 20 Nc 5379/2007-6, jímž okresní soud podle svého vykonatelného platebního rozkazu ze dne 5. 6. 2006, č. j. 30 Ro 1200/2006-22, nařídil exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. J. P., soudního exekutora.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná č. 1) dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná č. 1) byla právnicky vzdělána. Proto ji soud usnesením ze dne 14. 10. 2008, doručeným dne 20. 10. 2008, a dále usnesením ze dne 5. 3. 2009, doručeným dne 13. 3. 2009, vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelka na výzvy nereagovala a vytčený nedostatek neodstranila.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64), je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné č. 1) podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Usnesení ze dne 29. 7. 2008, č. j. 22 Co 393/2008-25 (jímž krajský soud rozhodoval výhradně o odvolání povinné č. 1/), napadla dovoláním i povinná č. 3). Z obecného závěru, že k dovolání jsou legitimováni účastníci řízení (§ 240 odst. 1, věta první, o. s. ř.), nelze dovozovat, že by dovolání s předpokládanými účinky mohl podat kterýkoli z nich. Z povahy dovolání jakožto mimořádného opravného prostředku totiž plyne, že oprávnění je podat svědčí toliko účastníku, kterému nebylo rozhodnutím odvolacího soudu plně vyhověno, popř. kterému byla tímto rozhodnutím způsobena na jeho právech určitá újma, již lze odstranit zrušením napadeného rozhodnutí (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2000, sp. zn. 2 Cdon 1648/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 12/2000 pod č. 138). Protože povinná č. 3) není osobou, jíž napadeným rozhodnutím nebylo vyhověno (navíc za situace, kdy její odvolání proti usnesení o nařízení exekuce bylo rozhodnutím okresního soudu ze dne 3. 4. 2008, č. j. 20 Nc 5379/2007-19, pro opožděnost odmítnuto), nebyla k podání dovolání oprávněna, Nejvyšší soud tedy její dovolání podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2009

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 29. June 2009