JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4984/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové v exekuční věci oprávněného V. J., proti povinnému V. T., pro 1 450 000,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokutou, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 5 Nc 4273/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 12. 2007, č. j. 25 Co 583/2007-17, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud odmítl odvolání povinného proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 24. 9. 2007, č. j. 5 Nc 4273/2007-5, jímž soud nařídil exekuci podle exekutorského zápisu sepsaného Mgr. J. J., soudním exekutorem v T., ze dne 1. 2. 2007, č. j. EZ 36/07, a provedením exekuce pověřil JUDr. J. Š. PhD., soudního exekutora.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.

Dovolání je opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o. s. ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o. s. ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o. s. ř.).

V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu (obsahující správné poučení o tom, že dovolání je přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam) doručen povinnému dne 18. 12. 2007 (úterý). Dovolání bylo odevzdáno k doručení Nejvyššímu soudu na poště v K. dne 22. 2. 2008 (pátek). Posledním dnem lhůty, v níž mohl povinný dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, bylo pondělí 18. 2. 2008; dovolání bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o. s. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání povinného jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o. s. ř.) a z toho důvodu se již nezabýval nedostatkem povinného zastoupení v dovolacím řízení, jejž povinný neodstranil ani po výzvě soudu (usnesení ze dne 20. 3. 2008, č. j. 5 Nc 4273/2007-41, doručeno uložením na poště dne 28. 3. 2008 a vyzvednuto adresátem dne 31. 3. 2008).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (hlava VI. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. července 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 23. July 2009