JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 494/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města K. proti povinným 1) A. K., a 2) V. K., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 50 E 921/2004, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.4.2005, č.j. 10 Co 488/2005-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29.4.2005, č.j. 10 Co 488/2005-26, potvrdil usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 5.8.2004, č.j. 50 E 921/2004-8, jímž byl dle rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 19.11.2001, č.j. 8 C 157/2001-22, nařízen výkon rozhodnutí vyklizením označeného bytu povinných.

Povinní napadli usnesení soudů obou stupňů podáním označeným jako „odvolání k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně“, v němž uvedli, že nesouhlasí s rozhodnutím soudů obou stupňů. Uvedené podání bylo dle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) soudem prvního stupně posouzeno jako dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu. Povinní byli usnesením, doručeným dne 6.1.2006, vyzváni aby si pro dovolací řízení zvolili zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání, a byli poučeni, že nestane-li se tak do 15 dnů, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelé na tuto výzvu neodpověděli.

Z ustanovení § 241 odst. 1 a 2 písm. a) odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelé – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložili, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému, jenž by měl nárok na jejich náhradu, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. července 2006

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. July 2006