JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 487/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. V., zastoupenému advokátkou, proti povinné H., s.r.o., pro 320.000,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 22 E 1623/98, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 12. 2004, č.j. 10 Co 666/2004-48, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Oprávněný nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 27. 2. 2004, č.j. 22 E 1623/98-28 (jímž okresní soud prohlásil výkon rozhodnutí za nepřípustný, zastavil jej a rozhodl o nákladech řízení), a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl oprávněný dovoláním, které (posuzováno podle obsahu) směřuje toliko proti těm jeho částem, jimiž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně ve výroku o nákladech řízení a rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.

Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. nezakládají přípustnost dovolání proti napadeným výrokům usnesení proto, že rozhodnutí o nákladech řízení ani rozhodnutí o náhradě nákladů odvolacího řízení nejsou mezi tam vyjmenovanými usneseními uvedena. Přípustnost dovolání nevyplývá ani z ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť případům zde vypočteným je společné, že musí jít o rozhodnutí ve věci samé, jimiž však uvedené výroky nejsou (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 1, ročník 2003 pod č. 4).

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť oprávněný na jejich náhradu právo nemá a povinná ztratila způsobilost být účastníkem řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. června 2006

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 21. June 2006