JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 480/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Marie Vokřínkové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné T-M. C. R. a.s., proti povinnému J. L., pro 11.709,90 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu Plzeň – město pod sp. zn. 71 E 394/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 15. 6. 2005, č.j. 14 Co 380/2005-84, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které vzal podáním ze dne 30. 1. 2006 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné, jež by měla na náhradu právo, náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2006

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 30. May 2006