JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4797/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Jiřího Zrůsta v exekuční věci oprávněné S. s.r.o., zastoupené advokátkou, proti povinnému P. M., zastoupenému Mgr. Ing. V. K., advokátem, pro 40.416,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp.zn. 16 Nc 14344/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 20. 7. 2007, č.j. 23 Co 116/2007-21, takto :

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl v záhlaví uvedené usnesení krajského soudu dovoláním, které vzal podáním ze dne 28. 8. 2008 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 24. February 2009