JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4779/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné D. p. m. B., a. s., zastoupené advokátem, proti povinnému M. O., pro 211,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 105 Nc 10267/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 7. 2008, č. j. 20 Co 153/2008-10, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 1. 10. 2007, č. j. 105 Nc 10267/2007-3, (jímž nařídil podle svého vykonatelného rozhodnutí ze dne 21. 9. 2000, č.j. 57 Ro 4971/2000, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 211,- Kč s příslušenstvím a provedením exekuce pověřil soudního exekutora).

Podáním, doručeným soudu dne 29. 10. 2008, vzal povinný své dovolání zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu zastavil.

O případných nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 29. January 2009