JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4762/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné m. č. P. 2, zastoupené advokátem, proti povinnému Ing. O. K., zastoupenému advokátem, pro částku 305.287,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 14 Nc 8709/2007, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze z 10. 10. 2007, č. j. 35 Co 462/2007-23, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozhodnutím městský soud potvrdil usnesení z 5. 3. 2007, č.j. 14 Nc 8709/2007-12, kterým okresní soud nařídil exekuci (svých vykonatelných rozsudků z 10. 3. 2005, č. j. 9 C 68/2004-37 a z 12. 10. 2005, č. j. 26 C 221/2005-21), jejímž provedením pověřil navrženého soudního exekutora.

Pravomocné usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.

Oprávněná navrhla odmítnutí dovolání.

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 o.s.ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni (jak výslovně uvedl v poučení soud odvolací). Zmeškání lhůty k podání dovolání nelze prominout, lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o.s.ř.). Pouze v případě nesprávného, neúplného nebo chybějícího poučení je možno podat dovolání do čtyř měsíců od doručení (§ 240 odst. 3 o.s.ř.).

Jak se podává z obsahu spisu, bylo napadené usnesení (určené do vlastních rukou), obsahující správné poučení, povinnému doručeno uložením na poště 16. 11. 2007. Z uvedeného pak plyne, že posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání byla středa 16. ledna 2008. Bylo-li dovolání podáno na poštu (viz razítko na obálce na č. l. 28) až 22. ledna téhož roku, stalo se tak po marném uplynutí zákonné lhůty.

Vycházeje z uvedených závěrů, Nejvyšší soud dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. června 2009

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 29. June 2009