JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4723/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné P. p., a.s., zastoupené advokátem, proti povinnému J. K., pro částku 2.787,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 12 Nc 6279/2003, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2007, č. j. 12 Co 453/2007 - 26, takto:

Dovolání se zamítá.

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím odvolací soud k odvolání povinného změnil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil exekuci, a to tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl, a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi oprávněnou a povinným a o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi oprávněnou a povinným a o náhradě nákladů soudnímu exekutorovi. Oproti soudu prvního stupně dospěl k závěru, že odvolatel J. K., není osobou povinnou na základě platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 11. 4. 1996, sp. zn. Ro 272/96.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala oprávněná dovolání z důvodu uvedeného v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., neboť má za to, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Namítá, že odvolací soud měl odvolání podané J. K., podle § 218 písm. b) o. s. ř. odmítnout, neboť bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn, když osoba odvolatele není totožná s osobou povinného. Navrhla, aby usnesení odvolacího soudu bylo zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Dovolání [přípustné podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 ve spojení s ustanovením § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.] není důvodné.

Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud věc posoudil podle právní normy (nejen hmotného práva, ale i práva procesního, o kterýžto případ jde v souzené věci), jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu - sice správně určenou - nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.

Podle § 44 odst. 2 věta první zákona č. 120/2001 Sb. soud usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce, jinak návrh zamítne.

Jedním z předpokladů pro vyhovění návrhu na nařízení exekuce podle § 44 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. je, aby tento návrh směřoval proti tomu, kdo má podle exekučního titulu povinnost plnit. Tak tomu však v souzené věci nebylo, neboť odvolací soud z výpisu z C. e. obyvatel zjistil, že J. K., avšak z obsahu spisu Obvodního soudu pro Prahu 6, sp. zn. Ro 272/96, vyplývá, že povinnost zaplatit oprávněnému vymáhanou částku byla uložena platebním rozkazem ze dne 11. 4. 1996 J. K. (v žalobě ani v platebním rozkazu nebyl žalovaný označen datem narození ani rodným číslem). Přitom povinnost zaplatit úhradu za plyn odebraný na adrese P. opíral žalobce mimo jiné o smlouvu o dodávce plynu z března 1978 uzavřenou s J. K. (bez dalších údajů), podepsanou za odběratele osobou, která se označila jen jako K.; v té době bylo J. K., nyní označenému jako povinný, 14 let, z čehož je jednoznačné, že tato osoba je osobou odlišnou od té, proti níž směřuje vykonávaný platební rozkaz. Dospěl-li tedy odvolací soud k závěru o nedostatku pasivní legitimace osoby, proti níž návrh směřoval, správně napadené usnesení soudu prvního stupně o nařízení exekuce změnil podle § 220 o. s. ř. tak, že návrh zamítl.

Z uvedeného vyplývá, že oprávněné se prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu správnost napadeného rozhodnutí zpochybnit nepodařilo; Nejvyšší soud proto, aniž nařídil jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání jako nedůvodné podle § 243b odst. 2 věty před středníkem o.s.ř. zamítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (hlava VI. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. července 2009

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 21. July 2009