JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4588/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného JUDr. J. V., advokáta, správce konkurzní podstaty H. z. p., proti povinnému J. M., zastoupenému advokátem, pro částku 33.241,- Kč s příslušenstvím, srážkami z jiných příjmů, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. E 1490/2000, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 25. 4. 2001, č. j. 9 Co 1038/2000-16, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 29. 5. 2000, č.j. E 1490/2000-8, kterým okresní soud nařídil výkon rozhodnutí (vykonatelného platebního výměru H. z. z. p. z 8. 12. 1997, č. j.), podal povinný – posuzováno podle obsahu – dovolání (podání nazvané „Stížnost na postup Okresního soudu v Chomutově a Krajského soudu v Ústí nad Labem), jež neobsahovalo náležitosti předepsané ustanovením § 241a odst. 1 o.s.ř., zejména specifikaci dovolacích důvodů.

K včasné žádosti povinného mu byl usnesením okresního soudu z 13. 12. 2007, č. j. 30 Co 1490/2000-48, pravomocným dne 15. 1. 2008, zástupcem pro dovolací řízení ustanoven advokát Mgr. V. B.

Podle ustanovení § 43 odst. 2 věty první o.s.ř., které platí i pro řízení u dovolacího soudu (§ 243c odst. 1 o.s.ř.), není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) v dovolání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 241a odst. 2, 3 o.s.ř., tj. proto, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci, a že vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování. Uplatnění dovolacího důvodu ve smyslu ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán; pouhý odkaz na text zákona, anebo samotná citace skutkové podstaty některého z dovolacích důvodů nestačí. Dovolací soud je důvody, pro něž se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, včetně jejich obsahového vymezení vázán (§ 242 odst. 3, věta první, o.s.ř.); k vadám řízení uvedeným v § 242 odst. 3 větě druhé o.s.ř. přihlédne – je-li dovolání přípustné – pouze za předpokladu, že dovolání nezůstalo blanketovým, tj. že z něj vyplývá rozsah napadení a důvody dovolání.

Dovolání z 12. 12. 2001, neobsahovalo důvody, pro které se rozhodnutí odvolacího soudu napadá (dovolací důvody).

Zástupce povinného přípisem z 20. 3. 2008 (doručeným okresnímu soudu téhož dne), sdělil, že se mu doposud nepodařilo s povinným spojit a požádal o prodloužení lhůty k doplnění dovolání do 30. 4. 2008. Dovolání povinného doplnil podáním ze dne 22. 9. 2008 (doručeným okresnímu soudu téhož dne), jímž – mimo jiné – namítl, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), a v němž také konkretizoval, ve kterých okolnostech naplnění uvedeného dovolacího důvodu spatřuje.

Posledním dnem lhůty, kdy bylo možno doplnit dovolání o důvody, z jakých se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, však bylo pondělí 17. 3. 2008 (§ 240 odst. 1 věta první, § 241b odst. 3 věta druhá za středníkem, § 243c, § 57 odst. 2 o.s.ř.).

Dovolání, které neobsahuje údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním; vady může dovolatel odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Marným uplynutím prekluzivní lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, případně z 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, nebo usnesení téhož soudu z 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3, ročník 2004 pod č. 21).

Nejvyšší soud proto vadné dovolání podle § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněnému náklady v tomto stadiu řízení nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. července 2009

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 23. July 2009