JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4540/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné G. M. M., a. s., proti povinnému J. K., pro 29 973,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 24 Nc 2547/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 7. 2008, č. j. 13 Co 338/2008-14, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl odvolání povinného do usnesení okresního soudu ze dne 1. 4. 2008, č. j. 24 Nc 2547/2008-7 (jímž soud nařídil exekuci podle svého vykonatelného rozsudku ze dne 13. 7. 2007, č.j. 43 C 115/2007-48, a provedením exekuce pověřil JUDr. I. L., soudního exekutora).

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán, soud ho vyzval usnesením ze dne 19. 9. 2008, doručeným mu dne 25. 9. 2008, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta (včetně poučení o možnosti požádat o ustanovení zástupce podle § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen o. s. ř./) a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň ho poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel však na výzvu soudu nereagoval a vytčený nedostatek neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř., plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. dubna 2009

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 21. April 2009