JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4456/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné T. I. L., spol. s r.o., proti povinnému J. K., zastoupenému advokátem, pro částku 419.900,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pod sp. zn. 30 Nc 6205/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 27.4.2007, č.j. 9 Co 81/2007-106, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení z 20.3.2006, sp. zn. Ex 145/04, jímž Mgr. I. N., soudní exekutor E. ú. v O., určil cenu nemovitostí, podal povinný dovolání.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení soudního exekutora o určení výsledné ceny v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť usnesení podle ustanovení § 336a o.s.ř. není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu „věc sama“ srov. usnesení Nejvyššího soudu z 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 10, ročník 1998 pod poř. č. 61).

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2009

JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 29. April 2009