JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4430/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné D. s.r.o., zastoupené advokátkou, proti povinnému B. B. I, s.r.o., pro 5,778.015,- Kč s příslušenstvím, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu pro Prahu – východ pod sp. zn. 17 E 17/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. 6. 2008, č. j. 29 Co 222/2008-41, 29 Co 223/2008, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Povinný je povinen zaplatit oprávněné na náhradě nákladů dovolacího řízení 12 257,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám její zástupkyně.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 17. 3. 2008, č. j. 17 E 17/2008-10, ve znění opravného usnesení ze dne 3. 4. 2008, č. j. 17 E 17/2008-16, o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech povinného.

Podáním ze dne 24. 6. 2009 doručeným okresnímu soudu 29. 6. 2009 vzal povinný dovolání v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.), zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu první, o. s. ř.; náklady oprávněné (spojené s vyjádřením k dovolání) tvoří odměna advokáta ve výši 10 000,- Kč (§ 3 odst. 1, bod 5, § 10 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a/, § 14 odst. 1, § 15, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/, ve znění pozdějších předpisů), náklady hotových výdajů 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.), náhrada za daň z přidané hodnoty 1 957,- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. července 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 22. July 2009