JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4426/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné R. B., s. r. o., proti povinnému M. K., zastoupenému advokátkou, pro 47.025,- Kč, srážkou z důchodu, vedené u Okresního soudu v Karviné-pobočky v Havířově pod sp. zn. 125 E 963/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 2. 2008, č. j. 10 Co 18/2008-77, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal dne 28. 4. 2008 proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které prostřednictvím své právní zástupkyně, ustanovené usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 16. 7. 2008, č. j. 125 E 963/2007-114, vzal v plném rozsahu zpět podáním, doručeným soudu dne 28. 11. 2008.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu první, o. s. ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, prokazatelné účelně vynaložené náklady v této fázi řízení dle obsahu spisu nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. února 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 25. February 2009