JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 439/2004

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Celního úřadu Ž. proti povinnému O. W., pro 578.326,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 2 E 143/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. srpna 2003, č.j. 9 Co 645/2002-242, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 21. 3. 2002, č.j. 2 E 143/2002-213, jímž Okresní soud v Lounech nařídil podle předložených rozhodnutí Celního úřadu v Ž. výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.

Je-li dovolatelem - jako v projednávaném případě - fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 3. 12. 2003, č.j. 2 E 143/2002-245, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby ve lhůtě čtrnácti dnů odstranil vady dovolání, a zároveň ho poučil, že musí být v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo notářem, nemá-li sám právnické vzdělání. Dovolatel požádal o prodloužení lhůty o jeden měsíc od l6. 12. 2003, i když soud prvního stupně o jeho žádosti nerozhodl, poskytl mu jím požadovaný časový prostor. Dovolatel však zůstal nečinný.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. l o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. (oprávněnému ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. srpna 2004

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 24. August 2004