JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4236/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému J. F., za účasti manželky povinného A. F., pro 39 717,- Kč, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 12 Nc 4273/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 24. 4. 2007, č. j. 15 Co 225/2007-20, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb. odvolání proti usnesení ze dne 6. 11. 2006, č. j. 12 Nc 4273/2006-6, jímž okresní soud nařídil exekuci podle vykonatelných platebních výměrů oprávněné ze dne 13. 6. 1997, ze dne 29. 10. 1997, a ze dne 25. 10. 1996, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 39 717,- Kč a k úhradě nákladů exekuce a jejím provedením pověřil Mgr. D. M., soudního exekutora.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal povinný dovolání, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán. K jeho žádosti mu okresní soud usnesením ze dne 4. 2. 2008, č. j. 12 Nc 4273/2006-41, ustanovil zástupce JUDr. P. Š., advokáta. Usnesení nabylo právní moci dne 12. 3. 2008.

Podle ustanovení § 43 odst. 2, věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), které platí i pro řízení u dovolacího soudu (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) v dovolání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty, tj. do dvou měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno napadené rozhodnutí odvolacího soudu. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto (§ 241b odst. 3 o. s. ř.).

Z uvedeného vyplývá, že neobsahuje-li dovolání údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jde o vadu podání, kterou může dovolatel odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k opožděnému doplnění dovolání nemůže přihlížet z úřední povinnosti. Případná výzva soudu, aby dovolání bylo opraveno nebo doplněno, se proto po uplynutí lhůty stává bezpředmětnou. Protože pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o. s. ř. odmítnout (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod č. 21).

Dovolání ze dne 30. 6. 2007, sepsané pouze dovolatelem, neobsahuje údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá a ani ze skutečností v něm uvedených nelze usoudit, zda je nějaký dovolací důvod dán. Protože ustanovený zástupce ve lhůtě dvou měsíců od právní moci usnesení o jeho ustanovení (tedy do 12. 5. 2008) vady dovolání neodstranil, marným uplynutím lhůty dle § 241b odst. 3 o. s. ř. se tak vady staly neodstranitelnými. Nejvyšší soud proto k opožděně učiněnému doplnění dovolání ze dne 21. 5. 2008 nepřihlížel a vadné dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 26. June 2009