JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4216/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Jiřího Zrůsta v exekuční věci oprávněné PJ T., s.r.o., zastoupené advokátem, proti povinnému J. Č., pro příslušenství pohledávky, vedené u Okresního soudu Plzeň – město pod sp. zn. 73 Nc 6584/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 3. 2008, č. j. 13 Co 124/2008-16, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 13. 7. 2007, č.j. 73 Nc 6584/2007-4, jímž Okresní soud Plzeň – město nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 7. 2. 2005, sp.zn. 61 Ro 40/2005, k vymožení úroků z prodlení ve výši 2 % z částky 1.012,- Kč od 21. 2. 2004 do 31. 1. 2005, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 6.133,50 Kč a náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. Z. Z., soudního exekutora.

Dovolání je opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o.s.ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu – obsahující správné poučení o opravných prostředcích (§ 169 odst. 1 o.s.ř.) – doručen povinnému prostřednictvím pošty 13. 5. 2008. Dovolání odevzdal povinný k doručení soudu prvního stupně poště P. dne 30. 7. 2008.

Posledním dnem lhůty, v níž mohl povinný dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, bylo pondělí 14. 7. 2008; dovolání však bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř.

Nejvyšší soud proto dovolání – aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) – jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 24. February 2009