JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 4038/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky – Úřadu práce v H. K., proti povinnému I. K., pro 3 400,-Kč, přikázáním pohledávky z účtu povinného, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. E 1899/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 3. 2008, č. j. 24 Co 23/2008-19, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení okresního soudu ze dne 29. 9. 2006, č. j. E 1899/2006-6 (jímž soud nařídil podle vykonatelného rozhodnutí Úřadu práce v H. K. č.j. 5726/4/HKH-1/9, ze dne 12. 4. 2005, výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán, soud jej usnesením ze dne 22. 4. 2008 ve spojení s usnesením ze dne 16. 6. 2008, doručenými uložením na poště dne 19. 5. 2008 a 11. 8. 2008, vyzval, aby si ve stanovené lhůtě zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání nebo požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů na náklady státu; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil a o ustanovení zástupce nepožádal.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno. Oprávněné, jež by měla na náhradu nákladů řízení právo, však v tomto stádiu řízení žádné nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. června 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 04. June 2009