JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 403/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné zdravotní pojišťovny ČR, proti povinné O. Š., přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, pro 2.110,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 48 E 59/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. května 2004, č. j. 12 Co 306/2004-9, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání, jež dříve, než o něm bylo rozhodnuto, vzala svým podáním ze dne 30. ledna 2006 (č. l. 24 spisu) v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. platí, že vezme-li dovolatelka dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto tak rozhodl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnout podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady (dle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. dubna 2006

JUDr. František I š t v á n e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 20. April 2006