JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 402/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci žalobkyně M. H., proti žalovaným 1) nezletilému D. B. a 2) nezletilé V. B., zastoupeným matkou Z. B., o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 8 C 244/2004, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze z 13. 9. 2005, č.j. 28 Co 325/2005-126, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení z 23. 3. 2005, č.j. 8 C 244/2004-95, jímž okresní soud zamítl žalobu na vyloučení movitých věcí z výkonu rozhodnutí vedeného proti povinnému (jejímu tehdejšímu manželovi) Z. H.

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, v němž okresní soud požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud jí usnesením z 22. 11. 2005, č.j. 8 C 244/2004-140, přiznal částečné osvobození od placení soudních poplatků pro dovolací řízení, podmínky pro ustanovení zástupce z řad advokátů však neshledal.

Usnesením ze 16. 12. 2005, č.j. 8 C 244/2004-145, ji pak vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a poučil ji, že nebude-li mu ve stanovené lhůtě předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelka na toto usnesení reagovala podáním z 27. 12. 2005, jímž požádala o prodloužení lhůty, a následným podáním, doručeným okresnímu soudu 9. 1. 2006 (č.l. 148), sdělila, že „se po dohodě s právníkem, o kterého požádala Českou advokátní komoru, rozhodla vzít své dovolání ve věci vyloučení z výkonu rozhodnutí zpět“.

Nejvyšší soud posléze uvedené podání posoudil podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) jako zpětvzetí dovolání.

Podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. platí, že vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Výsledek dovolacího řízení by v souzené věci nemohl být jiný, neboť nedostatek dovolatelčina zastoupení advokátem (při podání dovolání) nebyl – přes opatření okresního soudu – odstraněn (viz § 241, § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).

Žalovaným náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měli právo, podle obsahu spisu nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. výrok, že na náhradu těchto nákladů nemá právo žádný z účastníků řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. dubna 2006

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 11. April 2006