JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 3894/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce A. J., o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 33 Nc 1826/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 1. 2008, č. j. 69 Co 542/2007-15, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobce napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil usnesení obvodního soudu ze dne 18. 10. 2007, č. j. 33 Nc 1826/2007-6, o odmítnutí podání žalobce označeného jako „návrh na vyloučení majetku z exekuce podle § 267 o. s. ř.“ pro vady tohoto podání, jež byly překážkou věcného projednání.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by žalobce byl právnicky vzdělán, soud jej usnesením ze dne 12. 3. 2008, doručeným mu dne 21. 3. 2008, vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel požádal o prodloužení lhůty na jeden měsíc, vytčený nedostatek však ani poté neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. února 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 05. February 2009