JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 382/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné T-M. C. R., a. s., proti povinnému V. S., pro 55.588,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 50 Nc 1352/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 8. 2005, č.j. 10 Co 1036/2005-15, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 1. 12. 2004, č.j. 50 Nc 1352/2004-5, jímž Okresní soud v Karviné nařídil podle rozhodnutí Č. t. úřadu, odboru pro severomoravskou oblast, se sídlem v O., ze dne 10. 11. 2003, č.j. 212765/2003-6381-II., k uspokojení pohledávky ve výši 55.588,30 Kč s příslušenstvím na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil Mgr. F. G., soudního exekutora.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 21. 12. 2005, č.j. 50 Nc 1352/2004-39, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena 30. 12. 2005, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. April 2006