JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 3580/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné I. S., zastoupené advokátem, proti povinnému J. B., pro 3.012,40 Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 Nc 10248/2008, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. dubna 2008, č. j. 66 Co 355/2008 - 19, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243d odst. 2 o. s. ř.):

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 27. 2. 2008, č. j. 51Nc 10248/2008 - 5a, jímž Okresní soud v Ostravě zamítl návrh na nařízení exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 3.012,40 Kč a pověření exekutora JUDr. L. Z., Exekutorský úřad B.-v., a jímž rozhodl o nákladech řízení, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Odvolací soud se s poukazem na § 40 odst. 1 písm. a), § 44 odst. 2 a § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „exekuční řád“), a na § 261a odst. 1 o. s. ř. ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že podkladovým rozhodnutím (usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 6. 11. 2007, č. j. 99 D 3348/2005 - 121, které nabylo právní moci dne 29. 11. 2007, v dědické věci po zůstavitelce L. B., jímž povinnému bylo uloženo uhradit do dědictví pohledávku zůstavitelky z titulu vypořádání SJM ve výši 35.098,- Kč a jímž bylo potvrzeno nabytí dědictví podle dědických podílů, a to každému dědici 1/5 dědictví, a dále byly určeny dluhy dědictví, jež tvoří pohledávka manžela zůstavitelky, tj. povinného, z titulu úhrady nákladů pohřbu ve výši 20.036,- Kč) nebyla povinnému uložena konkrétní povinnost vůči oprávněné, a exekuční titul tak neobsahuje přesnou individualizaci povinného a oprávněné a přesný rozsah a obsah plnění. Nemá-li rozhodnutí tyto náležitosti, není rozhodnutím vykonatelným a nemůže být podkladem pro exekuci částky 3.012,40 Kč, tj. jedné pětiny z částky 35.098,- Kč snížené o jednu pětinu z částky náhrady nákladů pohřbu, jak navrhla oprávněná.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla oprávněná dovoláním, jehož přípustnost dovozuje z § 238a o. s. ř., a podává je z důvodů uvedených v § 241a odst. 2 o. s. ř. Zásadní právní význam napadeného rozhodnutí spatřuje v tom, že „pokud by měl být správný závěr přijatý oběma stupni dosud rozhodujících soudů, pak by prakticky každé soudní rozhodnutí ve věci dědické nebylo vykonatelné, jelikož tak, jak bylo rozhodnuto v této dědické věci, je rozhodováno soudy standartně“. To by podle dovolatelky mělo za následek, že by se po vydání dědického rozhodnutí musel oprávněný účastník v případě nedobrovolného splnění povinnosti ze strany povinného účastníka obrátit na soud se žalobou, aby podle dědického rozhodnutí vydal další rozhodnutí, které by bylo vykonatelné. Nesouhlasí se závěrem soudů obou stupňů o nevykonatelnosti podkladového rozhodnutí, přičemž odvolacímu soudu vytýká, že se nezabýval její argumentací uvedenou v odvolání, což považuje za porušení práva na spravedlivý proces. Vyslovuje názor, že daným exekučním titulem jsou naplněny všechny zákonné podmínky pro jeho vykonatelnost, přičemž není-li v něm výslovně uvedeno, že „osoba X je povinna zaplatit osobě Y“, je třeba postupovat analogicky za použití „dedukce přímo ze zákona“, neboť z dědického rozhodnutí je zřejmé, že povinný měl oprávněné plnit v návrhu požadovanou finanční částku“. Další důvod pro „neudržitelnost“ právních závěrů soudů obou stupňů spatřuje oprávněná v tom, že „na soudech leží povinnost vydávat rozhodnutí vykonatelná; pokud tomu účastník překáží či brání, má v tomto směru soud vůči němu tzv. poučovací povinnost“, kterou však v daném případě nesplnil. Navrhla, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací vzhledem k ustanovení článku II bodu 12 části první zákona č. 7/2009 Sb. o dovolání rozhodoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání není přípustné.

Podle § 37 odst. 2 exekučního řádu oprávněný může podat návrh na nařízení exekuce podle tohoto zákona, nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul podle tohoto zákona.

Podle ustálené soudní praxe při rozhodování o návrhu na nařízení exekuce a výkonu rozhodnutí pro vymožení peněžitého plnění soud mimo jiné zejména věcně zkoumá, zda rozhodnutí (jiný způsobilý titul), jehož exekuce je navrhována, je vykonatelné po stránce formální a materiální. Při exekuci (výkonu rozhodnutí) soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost vykonávaného titulu; obsahem titulu, jehož výkon se navrhuje, je soud vázán a je povinen z něj vycházet. Z hlediska materiálního musí exekuční titul obsahovat přesnou individualizaci oprávněného a povinného, určité a přesné vymezení práva a jemu odpovídající povinnosti k plnění, jakož i přesný rozsah a obsah plnění, včetně stanovení lhůty k plnění tam, kde tuto lhůtu nestanoví přímo procesní předpis. Rozhodnutí, které tyto náležitosti nemá, není rozhodnutím vykonatelným a nemůže být podkladem pro exekuci (srov. Ze zhodnocení rozhodování soudů a státních notářství při výkonu rozhodnutí, Cpj 159/79 Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 2. 1981, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 9-10/1981, pod č. 21).

Z obsahu výrokové části dovolatelkou tvrzeného exekučního titulu (usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 6. 11. 2007, sp. zn. 99 D 3348/2005, v dědické věci po zůstavitelce L. B., jímž povinnému bylo uloženo uhradit do dědictví pohledávku zůstavitelky z titulu vypořádání SJM ve výši 35.098,- Kč a jímž bylo potvrzeno nabytí dědictví podle dědických podílů, a to každému dědici 1/5 dědictví, a dále byly určeny dluhy dědictví, jež tvoří pohledávka manžela zůstavitelky, tj. povinného, z titulu úhrady nákladů pohřbu ve výši 20.036,- Kč) nevyplývá individualizace oprávněného a povinného, určité a přesné vymezení práva a jemu odpovídající povinnosti k plnění, přesný rozsah a obsah plnění ve vztahu mezi účastníky, ani stanovení lhůty k plnění. Odvolacímu soudu tudíž nelze vytýkat nesprávné právní posouzení věci ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jestliže dospěl k závěru, že v posuzované věci nejsou naplněny formální a materiální předpoklady exekuce. Z tohoto důvodu není třeba se dále zabývat ostatními dovolacími námitkami oprávněné.

Protože rozhodnutí odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř., není dovolání proti němu podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve spojení s § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř. přípustné. Nejvyšší soud proto dovolání oprávněné podle § 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž se mohl zabývat namítanou vadou řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, neboť z hlediska dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. lze rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumat jen v případě přípustného dovolání (viz § 242 odst. 3 o. s. ř. - srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2004 sp. zn. 21 Cdo 541/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 132, ročník 2004). O situaci, že by tento dovolací důvod směřoval k podmínce existence právní otázky zásadního významu, se v daném případě nejedná (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, uveřejněné pod č. 132 v časopise Soudní judikatura, ročník 2004, nebo usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, uveřejněné pod č. 130 v časopise Soudní judikatura, ročník 2006).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o. s. ř., neboť povinnému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. srpna 2009

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 04. August 2009