JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 349/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné R., a.s., zastoupené advokátkou, proti povinnému J. P., pro 343,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 3 Nc 4123/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 10. 2007, č. j. 25 Co 339/2007-66, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil ve výroku I. usnesení ze dne 14. 5. 2007, č. j. 3 Nc 4123/2006-55 (jímž okresní soud ve výroku I. zamítl návrh povinného na zastavení exekuce) a ve výroku II. jej změnil tak, že o náhradě nákladů exekuce se nerozhoduje, podal povinný dovolání.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán, okresní soud jej usnesením ze dne 21. 12. 2007, č. j. 3 Nc 4123/2006-71, doručeným mu 3. 1. 2008, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Povinný v poskytnuté lhůtě vytčený nedostatek neodstranil; na výzvu reagoval pouze sdělením ze dne 4. 1. 2008, doručeným okresnímu soudu dne 7. 1. 2008, v němž uvedl, že není nutné, aby jej v dovolacím řízení advokát zastupoval.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O náhradě případných nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. března 2008

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 04. March 2008