JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 348/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného P. f. Č. r., zastoupeného advokátkou, proti povinné I. B., pro 54.409,- Kč s příslušenstvím, přikázáním jiné peněžité pohledávky, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 30 E 64/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 1. 2007, č.j. 9 Co 1939/2006-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud změnil usnesení ze dne 20. 7. 2006, č.j. 30 E 64/2005-27, jímž okresní soud zastavil výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky – rodičovského příspěvku, kterou má povinná za ČR – Úřadem práce v B., nařízený usnesením ze dne 24. 8. 2005, č.j. 30 E 64/2005-11, tak, že návrh povinné na částečné zastavení výkonu rozhodnutí zamítl.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“)].

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 2. 5. 2007, č. j. 30 E 64/2005-49, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání a současně ji poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, která jí byla doručena 16. 5. 2007, dovolatelka reagovala žádostí (doručenou soudu prvního stupně 1. 6. 2007) o prodloužení lhůty „ještě o pár dní.“ I když soud prvního stupně o její žádosti nerozhodl, poskytl dovolatelce dostatečný časový prostor. Dovolatelka však dodnes zůstala nečinná.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 22. September 2008