JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 340/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinné J. S., pro 17.066,- Kč, srážkami z příjmu (důchodu), vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 26 E 205/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 22. 7. 2005, č.j. 15 Co 498/2005-14, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně v části, v níž byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinné pro uspokojení přednostní pohledávky oprávněné na penále ve výši 14.026,- Kč, a zároveň zrušil výrok usnesení soudu prvního stupně, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinné pro dlužné pojistné ve výši 3.040,- Kč, a řízení v této části zastavil.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu podáním označeným jako „odvolání“. Soud prvního stupně, považuje toto podání za dovolání, ji usnesením, doručeným dne 10. 11. 2005, vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů předložila plnou moc zvoleného advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; povinnou zároveň upozornil, že jinak bude dovolání odmítnuto (správně dovolací řízení zastaveno). Současně ji poskytl poučení, že splňuje-li povinná předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, může jí být k její žádosti ustanoven advokát soudem. Povinná dne 5. 12. 2005 sdělila telefonicky soudu, že ze zdravotních důvodů žádá o prodloužení stanovené lhůty. Soud prvního stupně tuto lhůtu prodloužil o další dva týdny.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (popř. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám dovolání podal, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření, nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelka – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 27. července 2006

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. July 2006