JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 3399/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Jiřího Zrůsta v exekuční věci oprávněného J. K., proti povinným 1) O. V., zastoupenému advokátem, 2) M. P., a 3) J. P., zastoupenému JUDr. J. Š., pro částku 582.511,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 112 Nc 6426/2005, o dovolání povinných 1) a 3) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2007, č.j. 11 Co 422/2006-32, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí doručenému jim 17. 1. 2008 (O. V.) a 23. 1. 2008 (J. P.) podali uvedení povinní (zastoupeni advokátem na základě plné moci z 13. 3. 2008 /č.l. 46, 47/) tzv. blanketní dovolání (č.l. 45), v němž jejich zástupce pouze uvedl, že „neměl možnost seznámit se s podklady v uvedené věci“ a že odůvodnění dovolání předloží nejpozději do 31. 3. 2008. Dovolání pak doplnil podáním z 26. 3. 2008 (č.l. 49), podaným poštovní přepravě 31. 3. téhož roku (viz obálka na č.l. 53).

Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241b odst. 3 věty první o.s.ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

Z uvedených ustanovení Nejvyšší soud již v několika rozhodnutích dovodil, že dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené ustanovením § 241b odst. 3 o.s.ř., bude dovolacím soudem odmítnuto podle § 43 odst. 2 o.s.ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3, ročník 2004 pod poř. č. 21, nebo usnesení Nejvyššího soudu z 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 2005 pod poř. č. 31).

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud podle ustanovení § 43 odst. 2 ve spojení s § 243c o.s.ř. dovolání odmítl.

O případných nákladech vzniklých oprávněnému v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

V Brně dne 27. ledna 2009

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 27. January 2009