JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 3381/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Jiřího Zrůsta v exekuční věci oprávněné T. O. C. R., a.s., zastoupené advokátkou, proti povinnému J. Ž., zastoupenému advokátem, pro 12.092,49 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 23 Nc 511/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 9. 2007, č.j. 26 Co 787/2006-44, takto :

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 1. 7. 2005, č.j. 23 Nc 511/2005-4, jímž Okresní soud ve Zlíně nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 3. 7. 2000, č.j. Ro 512/2000-13, k uspokojení pohledávky 12.092,49 Kč, pro náklady předcházejícího řízení 1.500,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil soudní exekutorku.

Oprávněná se k dovolání povinného vyjádřila tak, že dovolání, které navíc neobsahuje zákonné náležitosti, považuje za nepřípustné, neboť napadené rozhodnutí nemá ve věci samé zásadní právní význam. Navrhla, aby dovolání bylo odmítnuto.

Dovolání je opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o.s.ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu – obsahující správné poučení o opravných prostředcích (§ 169 odst. 1 o.s.ř.) – doručen povinnému prostřednictvím pošty dne 15. 11. 2007 (a nikoli 26. 11. 2007, jak uvádí dovolatel). Doručení je prokázáno doručenkou (založenou ve spise u č.l. 46), jež obsahuje označení exekutora, doručované písemnosti, adresáta a jeho adresy, doručujícího orgánu, prohlášení doručujícího orgánu, že obálka s doručovanou písemností byla dne 14. 11. 2007 uložena, neboť adresát nebyl zastižen a byla mu zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl, jméno a příjmení a podpis doručovatelky, která potvrdila uložení písemnosti, prohlášení doručujícího orgánu, že uložená obálka s písemností byla vyzvednuta dne 15. 11. 2007, jméno a příjmení a podpis doručovatelky, která potvrdila, že obálku s písemností doručila příjemci, jméno a příjmení příjemce, kterým byl osobně povinný, a jeho podpis, kterým potvrdil doručení obálky s písemností). Doručenka tak obsahuje veškeré zákonné náležitosti (§ 56 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 120/2001 Sb.“, § 7, § 10 odst. 1 vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, § 50f odst. 1, 3 a 4 o.s.ř.) a dokládá řádné doručení usnesení odvolacího soudu povinnému, které určilo počátek běhu lhůty k podání dovolání. Nesprávnost údajů uvedených na doručence dovolatel nenamítá.

Posledním dnem lhůty, v níž mohl povinný dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, bylo úterý 15. 1. 2008. Dovolání však odevzdal povinný k doručení soudu prvního stupně poště v Otrokovicích 2 dne 25. 1. 2008 (zásilka R 000637), tedy zjevně až po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř.

Na závěr o opožděnosti dovolání nemá vliv to, že soud prvního stupně, poté, co vyzval dovolatele k odstranění nedostatku obligatorního zastoupení, mu ustanovil k zastupování v dovolacím řízení advokáta, který následně předložil jím sepsané dovolání (srov. § 241b odst. 2 o.s.ř.).

Nejvyšší soud opožděné dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 29. January 2009