JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 333/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného V. M., zastoupeného advokátem, proti povinnému J. M., zastoupenému advokátem, pro částku 13. 072,- Kč, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. Nc 4073/2004, o dovolání povinného proti usnesení okresního soudu z 26. 8. 2005, č. j. Nc 4073/2004-116, takto:

Řízení o dovolání proti usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou z 26. 8. 2005, č. j. Nc 4073/2004-116, se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozhodnutím okresní soud zamítl námitky povinného proti příkazu k úhradě nákladů exekuce vydaného soudní exekutorkou JUDr. M. D. pověřenou provedením exekuce.

Pravomocné usnesení okresního soudu napadl povinný dovoláním.

Z ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř., podle něhož je dovolání mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, vyplývá, že rozhodnutí soudu prvního stupně dovoláním úspěšně napadnout nelze. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ustanovení § 201 o.s.ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje (o takovýto případ – viz ustanovení § 88 odst. 4 větu druhou exekučního řádu – jde v souzené věci); občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání „dovolání“ proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Tím, že povinný „dovolání“ směřuje proti rozhodnutí soudu prvního stupně, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o „dovolání“ proti rozhodnutí soudu prvního stupně trpící touto vadou podle ustanovení § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 31. srpna 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 4, ročník 2000 pod poř. č. 45).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. února 2006

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 23. February 2006