JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 3118/2008

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné T. C. R. a.s., zastoupené, advokátem, proti povinné T. O. C. R., a.s., zastoupené advokátem, pro 898.602.196,19 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 35 Nc 10977/2007, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2007, č.j. 53 Co 399/2007-257, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Povinná je povinna zaplatit oprávněné na náhradě nákladů dovolacího řízení 12.257,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala proti v záhlaví uvedenému usnesení městského soudu dovolání, které vzala podáním ze dne 5. 5. 2009 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Povinná, která z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, je povinna zaplatit náklady, které oprávněná vynaložila v dovolacím řízení; náklady představují odměnu za zastupování advokátem ve výši 10.000,- Kč (§ 1 odst. 1, § 2 odst. 1, § 3 odst. 1 bod 6., § 10 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a/ bod 1., § 14 odst. 1, § 15, § 18 odst. 1, věta první, vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), paušální částku náhrady hotových výdajů za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a daň z přidané hodnoty ve výši 1.957,- Kč, kterou je právní zástupce oprávněné povinen z odměny a náhrady odvést (§ 137 odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. května 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 28. May 2009