JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 308/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné A. L., s. r. o., zastoupené advokátem, proti povinným 1) F. Ď. a 2) V. V., pro 14.900,- Kč a 13.524,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 4 Nc 1685/2004, o dovolání druhé povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 8. 2005, č.j. 22 Co 1701/2005-22, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 27. 12. 2004, č.j. 4 Nc 1685/2004-7, jímž Okresní soud v Českém Krumlově nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 27. 8. 2004, č.j. 15 Ro 1070/2004-19, k uspokojení pohledávek oprávněné ve výši 14.900,- Kč, 13.524,- Kč a nákladů předcházejícího řízení exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. I. L., soudního exekutora.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst l, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Protože dovolatelka nebyla při podání dovolání (mimo jiné vady) zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání, soud prvního stupně ji usnesením ze dne 20. 12. 2005, č.j. 4 Nc 1685/2004-32, vyzval, aby si do dvaceti dnů od doručení rozhodnutí zvolila pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě. Dovolatelka byla též poučena o možnosti požádat o ustanovení právního zástupce podle § 30 o.s.ř.

Na výzvu, která jí byla doručena 27. 12. 2005, dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení přísluší rozhodnout v poměrech hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 25. April 2006