JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 306/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Správy majetku města K., zastoupené advokátkou, proti povinným 1) M. L. a 2) M. L., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 4 E 13/2005, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 8. 2005, č.j. 26 Co 333/2005-19, takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 8. 2005, č.j. 26 Co 333/2005-19, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím změnil krajský soud usnesení ze dne 15. 6. 2005, č.j. 4 E 13/2005-12 (jímž okresní soud nařídil podle svého rozsudku ze dne 13. 3. 2003, č.j. 6 C 314/2000-36, výkon rozhodnutí vyklizením bytu), tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zamítl. Dospěl k závěru, že podkladový rozsudek není formálně vykonatelný, neboť doklady o jeho doručení povinným neobsahují všechny náležitosti uvedené v § 50e odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., a doručení podkladového rozsudku nebylo prokázáno jinak.

V dovolání oprávněná namítá, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. a/, b/ o.s.ř.). Je přesvědčena, že neuvedení jména a příjmení poštovní doručovatelky na doručence nemá za následek neúčinnost doručení. Dospěl-li odvolací soud k závěru, že exekuční titul je nevykonatelný, měl usnesení okresního soudu zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení, v němž by soud prvního stupně provedl dokazování ohledně okolností doručení a na jeho základě by ve věci znovu rozhodl. Navrhla, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc byla vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Povinní se k dovolání nevyjádřili.

Dovolání je přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo změněno usnesení soudu prvního stupně o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (§ 238a odst. 1 písm. c/ a odst. 2, § 237 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.).

Rozhodnutí odvolacího soudu lze přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné, dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a b/ a § 229 odst. 3 o.s.ř., jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny.

Takovou jinou vadou řízení, jež je v dovolacím řízení relevantní, aniž byla dovoláním namítána, dané odvolací řízení vskutku trpí.

V usnesení ze dne 30. 6. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2207/2004, uveřejněném v Soudní judikatuře č. 10, ročník 2005 pod č. 166, Nejvyšší soud vyložil, že ačkoli odvolací řízení ve věcech výkonu rozhodnutí je ovládáno zásadou úplné apelace (§ 254 odst. 4 o.s.ř.), i pro ně platí, že k novým skutečnostem smí odvolací soud přihlédnout jen tehdy, jestliže byly v odvolání uplatněny (§ 212a odst. 3 o.s.ř.). Jelikož okolnosti doručení podkladového rozsudku mají povahu skutkovou, odvolací soud otázku jeho formální vykonatelnosti sice posuzovat mohl, ale jen tehdy, jestliže by tato skutečnost byla v odvolacím řízení uplatněna. Tak tomu ovšem v souzené věci nebylo, a proto odvolací soud založil své rozhodnutí na zjištění o okolnosti, k níž přihlížet nesměl. Tím zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

Nejvyšší soud proto napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, část věty za středníkem, a § 243b odst. 3, věta první, o.s.ř.).

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1, věta první, § 226 o.s.ř.).

V novém rozhodnutí o věci rozhodne soud o náhradě nákladů řízení, včetně nákladů dovolacího řízení (§ 243d odst. 1, věta druhá, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2006

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 26. September 2006