JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 20 Cdo 2909/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné T. 02 C. R., a. s., proti povinnému L. O., pro 11.213,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 1 Nc 2137/2004, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2005, č.j. 31 Co 52/2005-23, takto :

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2005, č.j. 31 Co 52/2005-23, se zrušuje a věc se tomuto soudu vrací k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Ve výroku uvedeným rozhodnutím krajský soud změnil usnesení ze dne 11. 2. 2004, č.j. 1 Nc 2137/2004-8, jímž Okresní soud Praha - západ nařídil podle rozhodnutí Č. t. ú., odboru pro oblast P., z 18. 6. 2001, č.j. 083427/2001-631/Čeč/G, k vydobytí pohledávky 11.213,70 Kč s 8 % úroky z prodlení od 16. 5. 2001 do zaplacení na majetek povinného exekuci, tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl. Odvolací soud zjistil, že k exekuci navržené rozhodnutí (§ 40 odst. 1 písm. e/ zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 120/2001 Sb.“) se stalo vykonatelným dne 26. 7. 2001. Protože rozhodnutí správního orgánu lze vykonat jen ve lhůtě uvedené v § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení /správní řád/ ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 71/1967 Sb.“), a jelikož tato lhůta uplynula, aniž byl výkon realizován, nelze exekuci nařídit.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla oprávněná dovoláním, jímž namítá nesprávné právní posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o.s.ř.“). Právo na úhradu za poskytnuté telekomunikační služby, jež přiznává předmětné správní rozhodnutí, podléhá – argumentuje dovolatelka – promlčení, takže ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb. nemůže být použito. Navrhla proto, aby dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (viz čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.).

Dovolání – přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/, § 238a odst. 1 písm. c/, odst. 2 o.s.ř. a § 130 zákona č. 120/2001 Sb. – je důvodné, protože odvolací soud své rozhodnutí založil na dosud obecně přijímaném výkladu ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., jenž však byl – v případech, o který jde i v dané věci – radikálně změněn usnesením ze dne 16. 2. 2005, sp. zn. 31 Cdo 1966/2004, uveřejněném v časopise Soudní judikatura 5/2005 pod č. 82. Velký senát Nejvyššího soudu v citovaném rozhodnutí, na něž dovolací soud v plném rozsahu odkazuje, uzavřel, že při soudním výkonu (exekuci) rozhodnutí správního orgánu, kterým bylo oprávněné přiznáno právo, jež podle příslušných hmotněprávních ustanovení podléhá promlčení, se ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb. nepoužije.

Za této situace nelze dovodit, že napadené rozhodnutí je správné, a proto je Nejvyšší soud zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, část věty za středníkem, odst. 3, věta první, o.s.ř.).

Soudy nižších stupňů jsou vázány právním názorem vysloveným shora (§ 243d odst. 1, věta první, o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2006

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 30. August 2006